Top Home Designs   |  Hug.me - Get a dinner date this weekend   |  International Dating
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน    อำเภอสีชมพู    จังหวัดขอนแก่น    ยินดีต้อนรับ
    หน้าหลัก   /  ข้อมูลทั่วไป    /   ข่าวและกิจกรรมของเรา  /   ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   /   เว็บบอร์ด   /   ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ  

รายชื่อผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
(จากเงินอุดหนุนทั่วไปกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
หมู่ที่ ๑ บ้านอ่างทอง

1
นางซ้อน  เรียกจำรัส
 
23
นางแป้น  วรญาณ
2
นายจำรัส  อ่อนเกิด
 
24
นางแผ่น  ฤทธิ์นอก
3
นายสุวรรณ์  วังศรีทอง
 
25
นางน้อย  สาลี
4
นางหัน  สุระขันธ์
 
26
นางบุญหนา  เหลารัตน์
5
นางเล็ก  พิมพา
 
27
นายพันธ์  ทีอาจ
6
นายหล่อ  จุ้ยหมื่นไวย์
 
28
นายบุญตา  จันทร์ดี
7
นางสร้อย  พิบูลย์สัง
 
29
นางยนต์  พลศรีลา
8
นางนาง  สอนตา
 
30
นายแพง  เหล่ารัตน์
9
นางคำเติม  หล้าจันดี
 
31
นางพัฒน์  จตุโมง
10
นางบุญเรือน  บุญตา
 
32
นายบุญมา  จำเริญดี
11
นายบุญมา  ดิษฐกูล
 
33
นางเสี่ยน  สังขะสี
12
นายอาน  สาริมุ้ย
 
34
นายสิงห์  เขตนารี
13
นางดาว  นมภูเขียว
 
35
นายปา  โสมรักษ์
14
นายสมัย  อนุศรี
 
36
นางบุญ  ศรีร่องหอย
15
นางบัวพัน  ใจภักดี
 
37
นายถนอม  ชารีเอ่น
16
นายบ่อ  แทนรินทร์
 
38
นางเวิน  บุญเมือง
17
นายสำราญ  ศรีโครต
 
39
นางทองดี  ทั่งทอง
18
นางกลม  จงรวยกลาง
 
40
นางชอง  พรมนิล
19
นางลอย  ศรีภูทอง
 
41
นายกันหา  พรพรม
20
นางน้อย  ศรีธาตุ
 
42
นายหล่อ  จงรวยกลาง
21
นางกรรม  เหล่ารัตน์
 
43
นางริน  จารพิรมย์
22
นายชัยสิทธ์  ปรางนวน
 
44
นางคำ  ก้อนศรีษะ

หมู่ที่ ๒ บ้านซำจำปา

1
นางมี  รัตนวรรณ
17
นายจอม  เหลือหลาย
2
นายเปลี่ยน  จันปุย
18
นางอ่อนตา  ผายสิมมา
3
นายคำมี  พระสว่าง
19
นางหนูกัน  ถาวรกลาง
4
นางชูศรี  กลางวิชัย
20
นางดา  มุภาษา
5
นายกว้าง  สมภาน
21
นายน้อย  ตาลพวง
6
นายฮวด  มลูสิทธ์
22
นางบัวผัน  จันทร์เส
7
นางหนู  สุระภักดี
23
นางเพ็ง  เติมภูเขียว
8
นางผิน  ไทยทวี
24
นางหวิน  ศรีมงคุณ
9
นายวัน  มีชัย
25
นางสวรรค์  นาหัวนิล
10
นายพิสิทธ์  สีมาวงษ์
26
นายเลน  ลุณวงษ์
11
นายตัน  อนุศรี
27
นายบุญเกิด  นาอุดม
12
นางหนม  จันปัญญา
28
นายพิน  ลาพาพันธ์
13
นางบุญถม  จันปัญญา
29
นางจู  สินปุย
14
นางน้อย  การะเกษ
30
นางยันต์  วงชะนี
15
นายแก้ว  อุทัยเรือง
31
นายรุ่งเจริญ  ศรีนวล
16
นางทอง  อ่อนศรีอะรัญ
32
นางสีดา  นามโง่งสุขขา

หมู่ที่ ๓ บ้านวังขอนแดง

1
นางประจวบ  เฉื่อยกลาง
7
นายสาด  เจ็กจันทึก
2
นางทัน  แสนบุญ
8
นางทองพวน  โกมลสิงห์
3
นายจันทา  ทองพิกุล
9
นายสุด  กุนอก
4
นายแสวง  กางขุนทด
10
นายเภา  มงคุณ
5
นายแสวง  พิรักษา
11
นางเฮียง  ฤทธิ์สำแดง
6
นางละมูล  แนบทองหลาง

หมู่ที่ ๔ บ้านนาอุดม

1
นายสัว  อังดะลา
29
นางทองกัว  ราชบรรเทา
2
นางตา  โพธิ์ตะนิ
30
นางมาย  พุ่มไธสง
3
นางเพ็ง  แสนยำ
31
นายปั่น  ถาวงษ์กลาง
4
นางดี  หวังผล
32
นายถวิล  ถาวงษ์กลาง
5
นายสม  ปริบุณะ
33
นายอุทัย  สิงหาบุตร
6
นายหนู  กุดสมบัติ
34
นายอุ่น  พลทามูล
7
นายเฉลียว  ส่วยหาร
35
นายพร  แก้วคำ
8
นายทองมา  เอกรักษา
36
นางผาย  แก้วคำ
9
นางหลง  สวัสดิ์รักษ์
37
นางแต้ง  พลทามูล
10
นางสายตา  ทิสานนท์
38
นายผัน  บุญจิตร
11
นางชุติพร  แสงคำภา
39
นางนวม  กุดตุ้ม
12
นางหวาน  คำทองทิพย์
40
นายบุญมี  กองพรมริ
13
นายสาร  วังพระ
41
นางซา  จันทีนอก
14
นายเพ็ง  ภูสิงห์
42
นางคำพอง  สอนตาง
15
นายโฮม  ทมอาจ
43
นางพุด  จอดนอก
16
นางนาง  สิทธิไกรพงษ์
44
นางแสงเดือน  อ้อนอุบล
17
นายไสว  นันทะ
45
นางหา  คำภิบาล
18
นางกลม  เพียคงบัน
46
นายเสาร์  จอดนอก
19
นายสำเร็จ  พลตรี
47
นายทองดี  สมคิด
20
นางหนูเสี้ยน  พรมอ่อน
48
นางพอ  ดอกไม้
21
นางเสน  คำแสนพันธ์
49
นางลำใย ส่วยหาร
22
นายแล  สร้อยเพชร
50
นางวร  นันทะ
23
นายถา  เสมอนา
51
นางบัวหา  จอดนอก
24
นายสัว  หลอดสีสงค์
52
นายอนงค์  สำโรง
25
นางบัวบาน  ภูสิงห์
53
นางหมั่น  บังสา
26
นางหนู  ทำผง
54
นางสิงห์  ขาวน้อย
27
นายหวาด  คำทองทิพย์
55
นางบัวลี  แก้วคำ
28
นางสมถวิล  พิชัยเดช
56
นางสีดา  คำภิบาล

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง

1
นางสุวรรณ  ด้วงคำจันทร์
3
นายเล็ก  ศรีนภาลัย
2
นายผิว  เกษทองมา

หมู่ที่ ๖ บ้านซำจำปาเหนือ

1
นางเหลา  มูลละ
11
นางปิ๋น  สมนาม
2
นายพรมมา  เต๊าะไธสง
12
นายสิงห์  ก้านภูเขียว
3
นางปน  สมศรี
13
นายหลิน  แถวหนองกุง
4
นางติ๋ง  พลเมืองยศ
14
นายเจน  ทิพเณตร
5
นายสุพรรณ  วันทะนี
15
นางแสวง  คำขวา
6
นางหอม  เลศละลอง
16
นางสีไผ่  กงนอก
7
นางทองใบ  อุทัยบาล
17
นางวันนี  บุศประทุม
8
นายบุญเกิด  แผลตีตะ
18
นายลี  ลาสันตุ
9
นายวิเชียร  ชาญอุไร
19
นางทองมี  จันทร์ตัน
10
นายกอง  สุทธิวิเศษ
20
นางทองใบ  ป้านภูมิ

หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างทอง ๑

1
นายบุญศรี  เผ้าหอม
23
นายเชย  ดีพิมาย
2
นางหว่าน  ผันดี
24
นายกุด  เริงนิสสัย
3
นายคำภีร์  บุตรนวล
25
นายสด  สาระสิทธิ์
4
นายแหล้  ทองภู
26
นางไหม  ประยูรชาญ
5
นางจันทร์  สมสะอาด
27
นางปะ  แก้วทอง
6
นายสนิท  หอมโสภา
28
นางแก้วตา  ไกรศรชัย
7
นางสมเพียร  ยศรุ่งเรือง
29
นายทราย  มูลสิติ
8
นางแท่ง  ฝากเชียงชา
30
นางชิด  เวียงสีมา
9
นางบู้  ผลานิสงค์
31
นางเขียน  เริงนิสสัย
10
นายบุญมี  นาคคำ
32
นายสุรินทร์  หนูนามเสริฐ
11
นายกาด  ปรีอารมย์
33
นางสุภี  คำบุญกลาง
12
นายไพ  ริ่งไธสงค์
34
นายนาค  เนียมไธสง
13
นางจันทร์  แหล้ภูเขียว
35
นางไหม  ก้านศิริ
14
นายบุญมา  พูนสวัสดิ์
36
นางเคน  ศรีชารี
15
นายบุญสาร  มูลผา
37
นางบัว  คำลือ
16
นางจันทร์  ชะเวรัมย์
38
นางแพง  นามมุงคุณ
17
นางประหล่ำ  ลายรัตน์
39
นายสมบัติ  เคนวัน
18
นางปัทม์  พินิจจิตร
40
นายอินทร์  บุตรภูเขียว
19
นายคุฑ  สารสิทธ์
41
นางยอย  ทองภู
20
นายประมวล  สมบูรณ์รัมย์
42
นายแสง  ทองมีศรี
21
นางเวียง  ดอนหล้า
43
นางเหรียญ  พึ่งชาติ
22
นายเหลี่ยม  เริงรมย์
44
นางลุน  หนูนามเสริฐ

หมู่ที่ ๘ บ้านซำขาม

1
นายเขียน  ธรรมสิมมา
5
นายบุญหนา  ทินหาญ
2
นางหนู  อินนอก
6
นางสุดใจ  พิลาวงษ์
3
นางกิ้ง  หัสดาลอย
7
นายเปลี่ยน  บุญหล้า
4
นายผอง  ป้อมภูเขียว

หมู่ที่ ๙ บ้านดงลาน

1
นางกองมี  แซงดาบุช
11
นางกอง  ห้มไธสง
2
นายถนอม  สีหาราช
12
นางปุย  ศรีบุดดา
3
นางหน่วย  ขาวเขียว
13
นางปัด  แนนภูเขียว
4
นายสมาน  คำเรืองศรี
14
นางพา  บังล่า
5
นายทองแดง  สละวงษ์
15
นางจ่อย  ขอมภูเขียว
6
นายดาวเรือง  มาตรสมบัติ
16
นางน้อย  ประทุม
7
นางบัวรี  มีชัย
17
นางทองพูน  น้อยคูณ
8
นายยิ้ม  พิมพ์เนาว์
18
นายสิงห์  ใจอารีย์
9
นางหวด  ลึกสีทา
19
นางบาง  ศรีเวียง
10
นายคำมูล  จันบัว
20
นายชาลี เย็นเกษม

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดทรายทอง

1
นางทองสวย  มรดก
3
นายสมพร  สีดาสอน
2
นายพิมพ์  เสเล
4
นางสุนี  หมู่หมื่นศรี

หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาสัพยา

1
นายบุญเรียน  ศรีอภัย
11
นายจูม  คำจันดี
2
นายคำน้อย  แสนแก้ว
12
นายลิมชาย  หลวงทอง
3
นางทอง  ไกรดวง
13
นายบุญสินธ์  ศรีษะพิมพ์
4
นายพี  ดานะ
14
นางน้อม  หลวงทอง
5
นางกองศรี  แข็งแรง
15
นางเล็ก  จันทาม่วง
6
นางหลั่น  ทองจันทร์
16
นางบัวลอย  ป้องหล้า
7
นางคำ  พันแสน
17
นายสัมฤทธิ์  อำมาตย์  
8
นางเกษร  เทพขาม
18
นายทองดา  พรมโสภา
9
นางเหง้า  แก้วเอี่ยม
19
นางสังเวียน  กรอนหมี
10
นายขุ่น  ชาติมนตรี